Tuesday, 16 October 2012

AKASE BATASE

AKASE BATASE,
SARATER AKASE,
VESE VESE CHALE,
KHANDA KHANDA  MEGHER DAL.
NIL  GAGANE DANA MELE PAKIR DAL,
 URE URE JAI APAN KHEYALE.
SABUJ SABUJ DAL PALA,
RUPASI SAJE SONAR BANGLA.
BOYE JAI SITAL BATAS SAKALBELAI,
SONALI ALO CHAREA PARE DHARITIR BUKE.
KASH PHOOL PHUTE ACHE KHUSI MONE,
 ASCHE PUJA BANGLAR BUKE,
ANANDE HAREA JAI SAKALE,
SABAI KE JANAI AGAM SARAD SUVECHA.
My Heart Bengali My Love Bengali
AMAR SONAR BANGLA

No comments:

Post a Comment